Formularz

Regulamin Wikikatalog.org

Ver. 1.0

I Definicje

1. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem strony internetowej http://www.wikikatalog.org
2. Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu, w szczególności osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz przedsiębiorca w rozumieniu przepisu art. 431 K.C.
3. Konto – element Serwisu, za pośrednictwem którego Użytkownik może korzystać z usług oferowanych przez Serwis.
4. Profil - zespół informacji i innych danych, stanowiący część konta Użytkownika będącego przedsiębiorcą w rozumieniu przepisu art. 431 K.C.. Dane profilu po jego zatwierdzeniu mogą być dobrowolnie udostępniane przez Użytkownika, który dany Profil założył.
5. Administrator – właściciel Serwisu, którym jest
Biuro Tłumaczeń Diuna SC z siedzibą w Warszawie 02-119, ul. Grójecka 186/11, zarejestrowaną w EDG dla Miasta Stołecznego Warszawy pod numerem 483762, NIP 5213520246 Administrator jest usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną, w rozumieniu art. 2 ust. 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

7. Login - indywidualny i niepowtarzalny adres e-mail, który stanowi nazwę Użytkownika w Serwisie, a który został przez niego podany podczas rejestracji Konto firmowe.

II Rejestracja

1. Możliwość utworzenia własnego Profilu oraz dostęp do wybranych funkcji Serwisu Użytkownik uzyskuje poprzez utworzenie Konta. Aby utworzyć Konto, należy dokonać rejestracji. Po pomyślnie przeprowadzonej rejestracji Użytkownik otrzymuje bezpłatne konto o ograniczonej funkcjonalności. Pełny dostęp do wszystkich funkcji Serwisu uzyskuje Użytkownik Konta Premium, na zasadach określonych w pkt. V Regulaminu.
2. Dostęp do ogólnodostępnych zasobów Serwisu, w tym do treści zawartych w Profilach, nie wymaga rejestracji i założenia Konta.
3. Rejestracja konta firmowego polega na podaniu prawdziwych danych w odpowiednim formularzu i przekazaniu go za pomocą sieci Internet do Administratora.
4. W ramach procesu rejestracji – zakładania Konta – Użytkownik podaje dane, które są niezbędne ze względu na charakter i cel Serwisu.
5. Po zarejestrowaniu w Serwisie Użytkownik może korzystać z Konta i utworzyć w ramach niego swój Profil. W swoim Profilu Użytkownik może dobrowolnie zamieścić wybrane dotyczącego go informacje oraz inne dane.. W szczególności Użytkownik umieszcza w swoim Profilu nazwę firmy. Treści zamieszczone w Profilu przez Użytkownika mogą być kontrolowane przez Administratora, na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególność dotyczy to kont bezpłatnych zakładanych w Serwisie.
6. Wszystkie informacje zawarte w Profilu Użytkownika w Serwisie (zamieszczone tam przez Użytkownika) zostają upublicznione tj. udostępnione wszystkim innym Użytkownikom .
7.
Użytkownik może zamieścić w Profilu dowolne dotyczące go informacje, z zastrzeżeniem, że nie naruszają one postanowień niniejszego Regulaminu.
8. Administrator dostarcza wyłącznie środki techniczne (Profil w ramach Konta w Serwisie na stronie internetowej) umożliwiające zamieszczenie Użytkownikowi dowolne informacje o Użytkowniku. Co do treści udostępnianych informacji decyzje podejmuje wyłącznie i samodzielnie Użytkownik danego Profilu.
9.
Utworzenie Konta oraz korzystanie z nich na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

III Prawa i obowiązki Użytkownika

1. Wprowadzając teksty i inne materiały do Serwisu, Użytkownik oświadcza, że:
a
) posiada wszystkie uprawnienia i zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby materiały te mogły być opublikowane w Serwisie i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;
b) wizerunek i inne informacje, składające się na Profil, przekazuje do Serwisu dobrowolnie i jednocześnie dobrowolnie je upublicznia w Profilu (umożliwia dostęp innym użytkownikom), co oznacza, że dostęp do tych danych będzie miał nieograniczony krąg Użytkowników, przy czym nie dotyczy to: adresu e-mail, hasła do Konta, oraz innych poufnych danych dostępowych.
2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za prawidłowość danych podanych w ramach rejestracji Konta oraz wszelkie treści, w tym informacje upublicznione w swoim Profilu.
3. Użytkownik ma obowiązek powstrzymać się od wszelkich działań, mogących wpływać negatywnie na funkcjonowanie Serwisu.
4. Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu do innych celów niż wynika to z charakteru i przedmiotu Serwisu. W szczególności niedozwolone jest:
a
) rozpowszechnianie treści pornograficznych;
b) podejmowanie jakichkolwiek działań na szkodę Użytkowników, Administratora lub innych podmiotów trzecich;
c) publikowanie na łamach Serwisu treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób;
d) korzystanie z Serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowania lub w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników;
7. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Administratora cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.
8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
a
) poprawność i aktualność danych zawartych w Serwisie, w szczególności Profilach Użytkowników, oraz za ich wybór lub przydatność do konkretnych celów;
b) decyzje lub działania jakie Użytkownik podejmie na podstawie danych zawartych w Serwisie;
c) niewłaściwe i nie zawinione lub przez Administratora działanie mechanizmów Serwisu;
d) dane publikowane w serwisie, pochodzące i aktualizowane przez Użytkowników
9. Administrator ma prawo do nie publikowania lub poprawiania danych zamieszczonych w Serwisie przez Użytkowników.

IV Prawa i obowiązki Administratora

1. Administrator zobowiązany jest dbać, aby Serwis działał w sposób ciągły.
2. Administrator ma prawo do przeprowadzania kontroli treści zamieszczonych w Profilach Użytkowników pod względem ich zgodności z regulaminem w szczególności pod względem naruszeń określonych w pkt. III. 3 i 4 Regulaminu. W tym celu Administrator może również wprowadzić w Serwisie odpowiednie rozwiązania dokonujące takiej kontroli w sposób zautomatyzowany.
3. W przypadku, w którym dane zawarte w Profilu Użytkownika nie spełniają postanowień Regulaminu, Administrator jest uprawniony do ich modyfikacji lub usunięcia.
4. W przypadku skierowania przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora lub też żądań udostępnienia danych Użytkowników, Administrator zobowiązany jest zapoznać się ze stanem faktycznym i ewentualnie – zgodnie z obowiązującymi przepisami i na ich podstawie - przekazać dane Użytkownika, niezbędne do realizacji i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub w spełnienia żądań.
5. Administrator ma wyłączne prawo do ustalania zawartości Serwisu, w szczególności do modyfikacji i usunięcia treści i funkcji Serwisu, a także przeniesienia praw do Serwisu.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
a
) informacje i inne treści, publikowane w Serwisie przez Użytkowników, w tym za podanie przez Użytkownika, podczas jego rejestracji w Serwisie, danych niezgodnych ze stanem faktycznym, niekompletnych lub nieaktualnych oraz za brak aktualizacji tych danych;
b) nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie danych zawartych w Profilu i Koncie Użytkownika;
c) jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z Serwisu– praw osób trzecich,
d) wady fizyczne i prawne oferowanych przez Serwis usług;
e) działanie systemów teleinformatycznych przy dokonywaniu płatności za usługi oferowane w Serwisie.
f) problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych z jego pośrednictwem Usług;
g
) jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
7. Administrator zastrzega sobie prawo do:
a
) częściowego lub całkowitego wyłączenia czasowego Serwisu celem jej modernizacji bez uprzedniego poinformowania o tym Użytkowników;
b) anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych;
c) wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu wraz z systemem poczty wewnętrznej do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej i ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich, za zgodą Użytkownika Serwisu;
d) dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem.
8. W ramach świadczonych dla Użytkowników w usług w Serwisie, Administrator będzie przekazywał na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany przez Użytkownika podczas rejestracji, informacje o:
a
) zapytaniach ofertowych, ofertach i innych wiadomościach otrzymanych przez Użytkownika na skrzynkę pocztową przynależną do konta Użytkownika.
b) zmianach w funkcjonalności Konta
c) ważnych informacjach dla Użytkowników
Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ww. wiadomości na adres poczty elektronicznej korzystając z odpowiedniej funkcjonalności konta.

V Konto

1. Jeden Użytkownik ma prawo posiadać co najwyżej jedno Konto w Serwisie. Posianie większej ilość kont jest możliwe wyłącznie przy zgodzie Administratora.
2. Po pozytywnym przejściu procesu rejestracji Użytkownik otrzymuje Konto Bezpłatne, umożliwiające korzystanie z wybranych funkcjonalności Serwisu. Jeżeli Użytkownik zechce może poszerzyć funkcjonalność Konta bezpłatnego wykupując funkcjonalność Konta Premium. Wysokość opłat jak i sposób ich uiszczenia za Konto Premium zostały określone w zakładce dotyczącej konta Premium (dostępnej po zalogowaniu się Użytkownika na Konto Bezpłatne) zamieszczonej na stronie internetowej Serwisu.
3. Po uiszczeniu opłaty za Konto Premium, o której mowa w punkcie powyższym, Konto Użytkownika uzyskuje status Konta Premium na wskazany okres, w zakładce dotyczącej konta Premium (dostępnej po zalogowaniu się Użytkownika na Konto Bezpłatne) zamieszczonej na stronie internetowej Serwisu. Po upływie tego okresu Konto Użytkownika zmienia swój status z powrotem na Konto Bezpłatne.
4. Opłacone przez Użytkownika Konto (czyli Konto Premium), umożliwia korzystanie w pełnym zakresie z usługi przesyłania innym Użytkownikom Serwisu informacji na skrzynkę pocztową przynależną do Konta Użytkownika oraz odczytywania informacji otrzymanych/
5. Użytkownik ma możliwość wglądu, aktualizacji i usunięcia swoich danych. W przypadku usunięcia danych Użytkownik traci możliwość korzystania z Serwisu w takim zakresie, w jakim dane te do korzystania z Serwisu były niezbędne. W razie usunięcia danych niezbędnych do rejestracji lub logowania, Użytkownik całkowicie traci możliwość korzystania z Serwisu.
6. W przypadku usunięcia przez Użytkownika jego danych, niezbędnych do logowania lub rejestracji, Administrator będzie uprawniony do natychmiastowego, bez dodatkowego powiadomienia lub konsultacji z Użytkownikiem, usunięcia Konta Użytkownika z Serwisu. Skorzystanie z tego uprawnienia przez Administratora spowoduje automatyczne usunięcie Konta i Profilu Użytkownika z Serwisu oraz automatyczne usunięcie jego danych ze zbioru danych Administratora Serwisu.
7. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia swojego Konta w Serwisie. Użytkownik dokonuje usunięcia Konta wysyłając na adres poczty elektronicznej admin@wikikatalog.org informacje o chęci usunięcia Konta z Serwisu oraz swój Login. Administrator zastrzega sobie możliwość usunięcia Kona w ciągu trzech dni roboczych licząc od dnia otrzymania wyżej wymienionej wiadomości.
8. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, że Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, Administrator może zablokować Konto lub poszczególne usługi Serwisu. Administrator odblokuje Konto lub inne zablokowane usługi po dokonaniu przez Użytkownika czynności, wskazanych przez Administratora.
9. Konto może zostać usunięte przez Administratora bez jakichkolwiek uprzedzeń, co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie Profilu, jeżeli Administrator stwierdzi, że:
a) Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu;
b
) Użytkownik nie zaakceptował zmian w Regulaminie;
h) Użytkownik w okresie 1 miesiąca od zablokowania Konta lub innych poszczególnych usług Serwisu przez Administratora nie dokonał wskazanych przez Administratora działań niezbędnych
10. W każdym przypadku usunięcia Konta Użytkownika, będą usuwane wszystkie ślady aktywności tego Użytkownika w Serwisie.
11. Korzystanie z wszystkich usług Serwisu, w szczególności odczytywania wiadomości otrzymanych przez Użytkownika na skrzynkę pocztową przynależną do konta Użytkownika, jest możliwe dopiero po wykupieniu konta Premium. 12. Aktywowanie Konta Premium następuje w ciągu trzech dni roboczych, licząc od dnia zaksięgowania, opłaty wniesionej przez Użytkownika, na koncie bankowym Administratora.
13. Aktywowanie Konta bezpłatnego w serwisie może nastąpić w ciąg 14 dni, licząc od dnia wysłania odpowiedniego formularza zgłoszeniowego.
14. Konta premium umieszczane są na szczycie list wyników, przez co rozumie się taką pozycje Profilu firmy na listach wyników, która znajduje się powyżej pozycji profili kont bezpłatnych, a w miarę możliwość w pierwszej dziesiątce wyświetlanych wyników dla wpisanych w profilu słów kluczowych.

VI Wysyłanie i dobieranie wiadomości

1. Serwis oferuje Użytkownikom możliwość korzystania z funkcjonalności wysyłania wiadomości do Użytkowników serwisu którzy założyli Konto bądź posiadają Profil, przy czym nie są to wiadomości w rozumieniu poczty elektronicznej e-maill, lecz jedynie krótkie wiadomości tekstowe dostępne w ramach funkcjonalnosci Serwisu. Serwis udostępnia także funkcjonalność, która umożliwia odczytywanie otrzymanych wiadomości jedynie Użytkownikom, którzy posiadają Konto Premium.
2. Użytkownicy którzy posiadają Konto w serwisie używają do wysłania wiadomości zarezerwowanych dla nich loginów i nazwy firmy. Natomiast Użytkownicy, którzy nie posiadają Konta używają do wysłania wiadomości swojego imienia i nazwiska oaz adresu e-mail.
3. Użytkownicy, wysyłający wiadomości na własną odpowiedzialność. Oznacza to, że Administrator nie ma obowiązku usuwać lub nie dopuszczać do wyłania wiadomość, nie naruszających Regulaminu ani też powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub norm obyczajowych i moralnych, nawet na prośbę ich autora.
4. Administratora zastrzega sobie możliwość do kontroli wysyłanych przez użytkowników wiadomość, w szczególność dotyczy to wiadomości wysłanych przez Użytkowników nie posiadających Konta.
4. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści wysyłanych przez Użytkowników wiadomości.
5. Niedopuszczalne jest wysłanie w treści wiadomości:
a) treści sprzecznych z prawem;
b) treści mających celowo wprowadzić innych Użytkowników w mylne przeświadczenie co wysłanej wiadomości;
c
) treści godzących w prawa osobiste drugiego człowieka, w tym pomówienia osób publicznych i osób spoza Serwisu;
d) treści szkodzących wizerunkowi Serwisu i jego Użytkownikom;
f) treści wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej;
g) treści propagującej przemoc;
h) treści uznanych powszechnie za naganne moralnie czy społecznie niewłaściwe;
6. Wszelkie uwagi lub nadużycia na temat funkcjonowania systemu wiadomości należy zgłaszać wyłącznie mailowo na adres admin@wikikatalog.org.
7. Administrator ma prawo do nieodpuszczania do wysłania wiadomości, które naruszają Regulamin, a także blokować czasowo lub na stałe możliwość korzystania s Serwisu Użytkownikom rażąco łamiącym postanowienia Regulaminu.
8. Administrator zobowiązuje się do dokładania wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania systemu wiadomości oraz udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących ich funkcjonowania.
9. Warunki korzystania z systemu wysłania wiadomości do Użytkowników Wikikatalog.org.
a) system wysyłania i odbierania wiadomości w Serwisie ma służyć do wymiany informacji pomiędzy jego Użytkownikami;
b) informacje wysyłane do Użytkowników mogą mieć charakter zapytania ofertowego, oferty w myśl stosownych przepisów K.C.
c) we wszelkich sprawach związanych z kontrolowaniem wysłanych wiadomości oraz niedopuszczaniem do ich wysłania decyzja należy do Administratora; wszelkie wątpliwości odnośnie decyzji Administratora, powinno się rozstrzygać wyłącznie drogą mailową poprzez wiadomość bezpośrednio na adres admin@wikikatalog.org.

d) Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzanie ograniczeń co do ilości wysyłanych wiadomości przez Użytkowników nie posiadających konta lub posiadających konto bezpłatne.

VII Reklamacje

1. Zakłócenia, nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika w terminie do 7 dni od zaistnienia uchybienia. Użytkownik powinien przesłać reklamację drogą mailową na adres admin@wikikatalog.org w tytule wiadomości wpisując hasło: „REKLAMACJA”. Użytkownik  jest zobowiązany do podania w reklamacji:
a) wyraźnego oznaczenia Użytkownika, pozwalającego na jego identyfikację (adresu e-mail, będącego loginem do Serwisu);
b) wyraźnego określenia przedmiotu zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem przyczyny ich wniesienia;
c
) dokładnej daty zdarzenia (dzień-miesiąc-rok).
2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Biuro Obsługi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu lub niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych na bieżąco na łamach Serwisu.
3. Rozpatrzenie reklamacji przez Administratora jest ostateczne, Użytkownikowi nie przysługuje prawo odwołania się od decyzji Administratora
4. Reklamacje kierowane do Administratora, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu zostaną niezwłocznie przekazane przez Administratora podmiotowi trzeciemu, odpowiedzialnemu za realizację reklamacji.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, a także dokonywania zmian i w każdy inny sposób oddziaływania na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub Serwisu. W ramach tych czynności Administrator nie będzie ingerował w treści i informacje zawarte na Koncie (i tym samym w Profilu) ani ich modyfikował.

VIII Warunki techniczne korzystania z Serwisu

1. Do prawidłowego i bezpiecznego korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z sieci Internet, skrzynki poczty elektronicznej oraz przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików cookies oraz obsługą języka javascript.
2. Za niestosowanie się przez korzystających z Serwisu do warunków technicznych korzystania z Serwisu i ewentualnych szkód powstałych w wyniku takiego działania, Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
3. Administrator posługuje się plikami typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu. Pliki cookies umożliwiają:
a
) zidentyfikowanie komputera Użytkownika, w celu uprawdopodobnienia, że konto Użytkownika jest używane przez osobę, która jest jego właścicielem;
b) gromadzenie niespersonalizowanych danych o ruchu Użytkowników w Serwisie;

IX Prywatność

1. Dokonując rejestracji w ramach Serwisu, Użytkownik godzi się na dysponowanie przez Administratora danymi go dotyczącymi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Przetwarzanie informacji dotyczących Użytkowników, w tym informacji mających charakter danych osobowych, następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
3. Użytkownik
używając adresu poczty elektronicznej e-mail do założenia konta lub do wysyłania wiadomości w serwisie wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204) na ten adres, od Administratora lub podmiotów działających w jego imieniu lub z upoważnienia, wynikającego ze stosownej umowy.

X Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Umowa o świadczenie Usług Informacyjnych przez zostaje zawarta w momencie wyświetlenia pierwszego okna portalu (www.wikikatalog.org) poprzez wpisanie przez Użytkownika w przeglądarce odpowiedniego adresu internetowego wybranych przez niego stron WWW zawierających treści udostępniane w ramach Serwisu lub skorzystanie przez niego z przekierowania do takich stron Serwisu. Rozwiązanie umowy następuje w momencie wyjścia ze stron Serwisu.
2. W przypadku Użytkowników posiadających konto Premium umowa zostaje zawarta na odpowiedni czas abonamentowy, 12 lub 24 miesięczny. W przypadku rozwiązania umowy przez Użytkownika posiadającego konto Premium lub z jego winy, przed wskazanym okresem abonamentowym, zwrot wniesionej opłaty za korzystanie z funkcjonalności konta Premium nie następuje.
3. Użytkownicy nie akceptujący w całości niniejszego regulamin nie mogą korzystać z jakiejkolwiek funkcjonalności oferowanej przez Serwis, w szczególności dotyczy to funkcji wyszukiwania firm, produktów oraz usług.

XI Postanowienia końcowe

1. Regulamin może być zmieniany przez Administratora w każdej chwili i bez podania przyczyny. Zmiany zostaną opublikowane w Serwisie w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu wraz z informacją o ich dokonaniu.
2. Informacja o dokonaniu zmian w Regulaminie oraz ujednolicony tekst Regulaminu zostaną przekazane Użytkownikowi przy pierwszym logowaniu do Konta w Serwisie, bezpośrednio po ich wprowadzeniu, lub gdy Użytkownik nie posiada konta poprzez odpowiednią ogólnodostępną stronę internetową Serwisu. W ramach tej informacji, Użytkownik zostanie poinformowany o obowiązku oświadczenia czy akceptuje zmianę Regulaminu w terminie określonym w tej informacji. Użytkownik może jednak od razu zaakceptować zmiany w Regulaminie. Użytkownik może nie zaakceptować zmian w Regulaminie poprzez skorzystanie z opcji usunięcia Konta w terminie określonym w informacji.
3. W przypadku braku usunięcia Konta, w terminie wskazanym w ppkt 2. powyżej, uznaje się, że Użytkownik zaakceptował zmianę Regulaminu.
4. W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu przez Użytkownika i związanego z tym usunięcia Konta, koszty poniesione z tytułu opłacenia Konta Premium, nie są zwracane.
5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
6. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu.
7. Regulamin wchodzi w życie w dniu 13 sierpnia 2010 r.

XII Oświadczenia końcowe

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Biuro Tłumaczeń Diuna SC z siedzibą w Warszawie 02-119, ul. Grójecka 186/11, zarejestrowaną w EDG dla Miasta Stołecznego Warszawy pod numerem 483762, NIP 5213520246, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 roku z późn. zm.), w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od niej oraz innych osób.
 
Informujemy, iż posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także zwrócenia się z żądaniem usunięcia podanych danych osobowych. Zbierane dane przetwarzane będą wyłącznie w celu świadczenia usług przez Diuna SC. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Diuna SC informacji handlowych w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) oraz innych informacji związanych z działaniem serwisu na podany przy rejestracji w Serwisie adres poczty elektronicznej.

Potwierdzam powyższe zgody, akceptuję regulamin Wikikatalog.org i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień.